för tjänstemän

Trygghetsrådet Fastigo

Trygghetsrådet Fastigo

Trygghetsrådet Fastigo är en kollektivavtalsstiftelse som har funnits sedan 1973 och utgår från ett trygghetsavtal mellan Fastigo, Unionen, Vision, Ledarna samt AiF (Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akademikerförbundet SSR och Akavia).

Trygghetsrådet Fastigo omfattar endast tjänstemän. Arbetare inom LO-området omfattas av Trygghetsfonden Fastigo-LO. Om du är osäker på vilken fond som gäller för dig är du välkommen att kontakta Carina Ahlberg Ericsson på  08-676 69 20 eller  carina.ahlbergericsson@fastigo.se.

Vem kan få stöd

Tjänstemän som…
…är under 66 år.
…sägs upp på grund av arbetsbrist.
…sägs upp på grund av personliga skäl avseende ohälsa.
…är tillsvidareanställd med en arbetstid på minst 16 timmar per vecka.

Undantagna är…
…arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller jämförbar ställning.
…arbetstagare som anställts med stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så kallat nystartsjobb.

Styrelse och beredningsgrupp

Styrelsen representeras av fyra ordinarie och fyra suppleanter från vardera Fastigo, Unionen, Vision, Ledarna och AiF. Beredningsgruppen består av två ledamöter från Fastigo och fyra ledamöter från Unionen, Vision, Ledarna och AiF.

Arbetstagare

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa? Då kan du få råd och stöd från Trygghetsrådet Fastigo. Målet för oss är att du så snart som möjligt ska hitta en lösning på din situation.

Vägen till en ny, varaktig försörjning är alltid en individuell resa. Det finns inga standardlösningar – däremot en rad möjligheter. Ansvaret är i grunden alltid ditt. Men om du själv satsar aktivt på din nya framtid, så ställer vi helhjärtat upp med råd och stöd på din väg mot ett nytt jobb.

Börja med att kontrollera att du hamnat på rätt trygghetsfond. Är du tjänsteman och anställd på ett av Fastigos medlemsföretag kan du läsa vidare här.

Om du istället är arbetare inom LO-området tillhör du Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Omställningsstöd. För att underlätta för dig att komma vidare till nästa jobb kan vi erbjuda dig omställningsstöd. Det kan till exempel handla om att vi hjälper dig med jobbcoachning, kompetensutveckling, starta-eget-bidrag eller löneutfyllnad.

När du är anmäld* är ditt första steg att tillsammans med oss analysera din situation. Vi är ditt bollplank när du sätter dina mål för framtiden, och bistår med vår erfarenhet och våra kunskaper. Vår rådgivning och det stöd som vi kan bidra med är alltid personligt och individuellt anpassat.

* Tillsammans med din arbetsgivare fyller du i en anmälan och skickar in den till Trygghetsrådet Fastigo tillsammans med kopia av förhandlingsprotokollet för uppsägningen.

Avgångsersättning, AGE. Är en utfyllnad till a-kasseersättningen för dig som haft en månadslön som överstiger a-kassetaket, varit tillsvidareanställd sammanhängande i minst fem år hos den uppsägande arbetsgivaren och står till arbetsmarknadens förfogande. Du måste också vid anställningens upphörande ha en arbetstid på minst 16 timmar per vecka samt vara under 65 år.

AGE innebär att du kan få högst 80 procent av din tidigare månadslön, inklusive a-kasseersättning*, under dina första 200 arbetslösa dagar. Mellan dag 201 och 300 sänks totalbeloppet till 70 procent.

* Trygghetsrådet Fastigo ersätter inte (helt eller delvis) förlorad a-kasseersättning och utgår från den a-kasseersättning som är (eller skulle varit) aktuell utifrån den månadslön du hade när din anställning upphörde. AGE kan längst utbetalas till du är 65 år.

Efterskydd. Du har fem års efterskydd från och med att din anställning upphört, dock längst till du är 66 år.

Jobbsökarguiden.  I vår jobbsökarguide får du hjälp med ditt jobbsökande. Förutom matnyttiga texter om jobbsökarprocessens alla delar, får du tips och råd om hur du skriver ansökningshandlingar, vilka kontaktvägar du kan använda dig av för att hitta ett nytt jobb och hur du bäst kan förbereda dig inför anställningsintervjun. Du får också mallar på CVn, ansökningsbrev och ett antal länkar till rekryteringsföretag.
Öppna Jobbsökarguiden.

Frågor och svar

Måste jag vara medlem i facket för att få stöd från Trygghetsrådet Fastigo?

Nej, du behöver inte vara fackligt organiserad för att få stöd. Din arbetsgivare måste däremot vara medlem i arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Hur anmäler jag mig till Trygghetsrådet Fastigo?

Du ska tillsammans med arbetsgivaren anmäla att du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Kontakta oss om du har frågor.

Är det speciella krav som ställs för att få stöd?

Du ska vara uppsagd eller riskera att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa, vara tillsvidareanställd och ha arbetat minst 16 timmar per vecka, samt vara under 66 år. Du måste också vara tjänsteman för att omfattas av Trygghetsrådet Fastigo. Är du istället arbetare inom LO-området ska du kontakta Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Vad händer om jag blir uppsagd igen när jag fått en ny anställning?

Då kan du ta del av vårt så kallade efterskydd. I korthet innebär det att om du får nytt jobb, och inom ditt första anställningsår åter blir uppsagd på grund av arbetsbrist, kan du under vissa förutsättningar få nytt stöd från Trygghetsrådet Fastigo.

Vad kan jag räkna med att få för stöd från Trygghetsrådet Fastigo?

Det går inte att säga utan individuell prövning. Det beror på vilka behov du har och vad du och din rådgivare kommer fram till. Ta kontakt med oss tidigt – gärna redan när du får veta att du är övertalig. Naturligtvis kan du även göra det under uppsägningstiden eller i samband med att den tar slut.

Jag har blivit erbjuden en visstidsanställning med lägre lön an tidigare. Får jag vara kvar hos Trygghetsrådet Fastigo under tiden jobbet pågår och kontakta er igen när visstidsanställningen upphör?

Ingen blir gladare än vi om du hittar ett nytt jobb, vare sig det är tillfälligt eller en tillsvidareanställning (fast, varaktig tjänst). Om du inom det första arbetslösa året får en anställning med lägre lön kan du ansöka om löneutfyllnad, dock inom tre månader från anställningens början. Löneutfyllnad brukar i regel beviljas under några månader. Du kvarstår hos Trygghetsrådet Fastigo och när visstidsanställningen upphör är du välkommen att kontakta oss igen.

Hur lång tid tar det från ansökan till beslut?

Om du varit i kontakt med din rådgivare och gått igenom dina behov går det i regel snabbt.

Arbetsgivare och fack

Att tänka på inför uppsägning

Att säga upp en medarbetare känns för många chefer som den absolut svåraste situationen man kan ställas inför. Därför är det viktigt att vara väl förberedd.

Här är några saker som är viktiga att komma ihåg i processen: 

Var tydlig och informera om anledningen till förändringen. Se också till att andra chefer förmedlar samma budskap. Informera kontinuerligt om tidsplan och vad som kommer att hända under hela förändringsprocessen.

Var närvarande och synlig under dagarna efter uppsägningarna så att du kan svara på frågor både från de som blir uppsagda och de som ska vara kvar på arbetsplatsen.

Det är viktigt att du är väl förberedd på vilka reaktioner som kan komma både från de som blir uppsagda och de som får stanna kvar. Det är också viktigt att vara klar över sin egen roll och ansvar, att lyssna och ta sig tid att svara på frågor. 

Kontakta gärna oss på Trygghetsrådet Fastigo, så berättar vi om vilket stöd vi kan ge till de uppsagda. Om du vill säkerställa att uppsägningarna blir korrekt arbetsrättsligt genomförda, ta kontakt med din förhandlare på Fastigo.

Gemensamt ansvar för ett tryggare arbetsliv

När företaget tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist eller ohälsa gäller det att på ett tidigt stadium erbjuda den uppsagde råd och stöd.

Trygghetsrådet Fastigo kan redan innan uppsägningen träder i kraft hjälpa till att reda ut fakta och analysera situationen. Vi går igenom vilka typer av stöd som går att få, och vilket som ger största nytta för den uppsagde. En ny och varaktig försörjning är alltid målet.

Frågor och svar

Anmälan – Uppsägning pga arbetsbrist

Trygghetsrådet Fastigo omfattar samtliga tillsvidareanställda tjänstemän (ej VD) under 66 år med minst 16 timmars arbetsvecka i företag som är anslutna till Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation.

Anmälan – Uppsägning av personliga skäl pga ohälsa

Anslutningen gäller från samma datum som medlemsskapet i Fastigo träder i kraft.

När är det aktuellt att kontakta Trygghetsrådet Fastigo?

Vi finns tillhands så snart ett företag har konstaterat arbetsbrist eller ohälsa men ännu inte tagit beslut om uppsägning. Därefter måste en formell anmälan göras.

Vems ansvar är det att se till att en anmälan görs till Trygghetsrådet Fastigo?

Det är ett delat ansvar mellan arbetsgivaren och den uppsagde. Båda parter ska se till att en undertecknad anmälan sänds in till oss snarast efter uppsägningen. Tillsammans med anmälan ska även ett justerat förhandlingsprotokoll som styrker arbetsbristen bifogas.

Särskilda villkor gäller vid ohälsa. Information finns under Blanketter och material.

Vad händer efter anmälan?

Trygghetsrådet Fastigo bekräftar anmälan med ett brev till den uppsagde medarbetaren tillsammans med information om verksamheten samt kontaktuppgifter till Trygghetsrådet Fastigos rådgivare.

Hur fungerar rådgivningen?

Rådgivaren fungerar som en neutral samtalspartner till såväl arbetsgivare, facklig organisation som till uppsagd medarbetare.

Kan företag få intern utbildnings-/utveckligsstöd i syfte att undvika övertalighet?

När företag har behov av lite större utvecklingsåtgärder för att undvika övertalighet med arbetsbristuppsägningar som följd har vi, ibland tillsammans med Trygghetsfonden Fastigo-LO, bidragit med visst ekonomiskt stöd. Kontakta Trygghetsrådet Fastigo för mer information.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse.  Läs mer om cookies och GDPR här.